OGŁOSZENIA

 

 
Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Gałdowie

z dnia 19.05.2020 r.

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego

,,Hubala” w Gałdowie  w okresie epidemii.

 

Na podstawie art. 68  ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)w związku z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,, Hubala” w Gałdowie zwanej dalej „szkołą”,
w okresie od 25.05.20 r do 07.06 20 r. z uwzględnieniem:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410, poz.492,poz. 595,poz.642, poz. 742, poz. 780, )

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493, poz. 530,poz.564, poz.657, poz. 781, poz.;

3) Wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 2. 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@sspgaldowo.pl, kontaktować się telefonicznie pod numerem 89 640 33 59 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.

2. Organy kolegialne szkoły (rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski) mogą podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w formie bezpośredniej z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w okresie epidemii przy organizacji spotkań i zebrań.  

3. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres: sekretariat@sspgaldowo.pl  lub telefonicznie pod numerem 89 640 33 59, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia takiego spotkania.

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. Od 7.15 do 15.15

 

§ 3. 1. W okresie epidemii obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla wszystkich uczniów realizowane są w formie kształcenia na odległość od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.30 do 15.00 wg planu zajęć obowiązującego od 01.09.2019 r..

2. Kształcenie na odległość odbywa się za pośrednictwem facebooka, messengera, strony internetowej szkoły, poczty email oraz bezpośrednich kontaktów telefonicznych.

3. Uczniom, którzy z powodu braku odpowiedniego sprzętu elektronicznego lub innych okoliczności, nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w formie kształcenia na odległość, szkoła w uzgodnieniu z rodzicami organizuje zajęcia w innej formie- drukowane karty pracy.

4. Uczestniczenie ucznia w obowiązkowych zajęciach w formie kształcenia na odległość stanowi realizację jego obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.

5. Od dnia 25 maja br. uczniowie klas VIII, a od dnia 1 czerwca br. wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami organizowanych na terenie szkoły. Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami na stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia. .

6. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej od dnia 25.05.20 r. mogą  uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez świetlicę szkolną i zajęciach dydaktycznych organizowanych bezpośrednio w szkole.  

7. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgłoszenie rodzica złożone w formie elektronicznej lub po uzgodnieniu telefonicznym osobiste dostarczenie zgłoszenie ( oświadczenia) na dwa dni przed planowanym terminem korzystania przez dziecko z zajęć, na adres sekretariat@sspgaldowo.pl , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

8. Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w zajęciach organizowanych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej na terenie szkoły, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

9. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym ze względu na niepełnosprawność, mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych organizowanych w formie bezpośredniej w szkole. Warunki

organizacyjno-sanitarne uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych  na terenie szkoły określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

10. Z dniem 25 maja br. uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w formie bezpośredniej. Warunki organizacyjno-sanitarne korzystania z biblioteki, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 4.1. W okresie epidemii, nauczyciel wykonuje zadania określone w Statucie Szkoły, realizuje wskazane przez dyrektora zajęcia edukacyjno-wychowawcze w formie kształcenia na odległość lub w formie bezpośredniej, prowadzi bezpośrednie zajęcia opiekuńcze
i przeprowadza konsultacje z uczniami z zakresu prowadzonych zajęć.

2. Na okres od 25.05.20 r. do.07.06.20 r. nauczyciele otrzymują przydział godzin dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wynikającego ze stosunku pracy z uwzględnieniem:

a) wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w formie kształcenia na odległość;

b) wymiaru zajęć, w tym konsultacji realizowanych w formie bezpośredniej;

c) wymiaru zajęć opiekuńczych realizowanych w świetlicy szkolnej.

3. W przydziale godzin o którym mowa w ust. 2 dyrektor może wskazać nauczycielowi wymiar godzin do realizowania w ramach godzin ponadwymiarowych. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie.

4. W okresie epidemii wychowawca wykonuje zadania określone w statucie szkoły, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w uzgodnieniu z dyrektorem także bezpośrednio z uczniami i rodzicami.

a) Nauczyciele, w tym wychowawcy pełnią dyżury telefoniczne, a także odpowiadają na bieżące pytania rodziców i uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) Terminy dyżurów, numerów telefonów i adresy elektroniczne do kontaktów z nauczycielami, w tym z wychowawcą dostępne są na stronie internetowej szkoły www.sspgaldowo.pl

 

§ 5.1. Osoby inne niż uczniowie, wchodzące do szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 2m dystansu w stosunku do innych osób przebywających w tym otoczeniu.

2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub założyć rękawice ochronne.

3. Uczniowie przychodzący na zajęcia szkolne, konsultacje, zajęcia świetlicowe i do biblioteki szkolnej zobowiązani są do korzystania z wyznaczonego dla danego rodzaju zajęć boksu szatni.

4. Wyznaczony pracownik obsługi kontroluje wejście do szkoły, przestrzeganie obowiązujących zaleceń sanitarnych i kieruje uczniów do odpowiednich pomieszczeń szatni i zajęć.

5. Uczniowie po wyjściu z szatni, przed każdym wejściem do sali zajęć, biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej myją ręce pod nadzorem wyznaczonego pracownika obsługi i korzystają z jednorazowych ręczników papierowych.

6. We wszystkich toaletach w szkole wiszą plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

7. W trakcie zajęć prowadzonych bezpośrednio w szkole, świetlicy lub bibliotece szkolnej nauczyciele zachęcają uczniów do częstego dokładnego mycia rąk.

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia bezpośrednie na terenie szkoły, wyposażeni są w przyłbice i bezpieczne środki odkażające.

9. Pracownicy obsługi wyposażeni są w przyłbice,  fartuchy, rękawice i ochraniacze na buty.

10. Po każdych zajęciach, a w przypadku zajęć świetlicowych i zajęć edukacji wczesnoszkolnej, co dwie godziny,  bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są stoły, krzesła, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, klamki, umywalki, baterie łazienkowe i toalety.

11. Po zakończeniu zajęć, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają
i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi, zgodnie z listą czynności ustaloną w załączniku nr 5 do zarządzenia.


§ 6.1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia

2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w pomieszczeniach innych niż przynależące do kuchni.

3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.

4. Przed wznowieniem organizacji żywienia w szkole, pracownicy przechodzą instruktaż wdrożenia zalecanych procedur ostrożności.

 

§ 7.1.W szkole mogą przebywać uczniowie i pracownicy u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na chorobę zakaźną.

2. W pomieszczeniach : klasy lekcyjne, klasy przedszkolne, hol, korytarz , dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować.

3. Wszyscy pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 przed dniem wznowienia opieki przedszkolnej.

4. W okresie epidemii – pomieszczenie - Pokój pielęgniarki, wyznaczone jest jako miejsce izolowania ucznia u którego nauczyciele stwierdzili niepokojące objawy choroby, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

5. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuję procedura działania zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia

6. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 8.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.20 r.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu[1]  na stronie internetowej szkoły www.sspgaldowo.pl[1] Patrz §1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych rozwiązać w okresie czasowego ograniczenia...

Sprawozdania finansowe za 2019 rok Szkoły Podstawowej w Gałdowie
znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Iławie (jednostka obsługująca):

http://bip.gmina-ilawa.pl/10054/Sprawozdania_finansowe/


Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wprowadzono nowe terminy egzaminu ósmoklasisty.

 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Komunikat MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie

W związku z kwarantanną i obowiązkowym pobytem dzieci w domu nauka w naszej szkole prowadzona jest zdalnie. Każda klasa ma osobną grupę, na której zamieszczane są materiały do nauki w domu. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych nie mogłam umieścić wszystkich osób zainteresowanych tzn. uczniów, ich rodziców, opiekunów, więc zwracam się do tych osób, które jeszcze nie posiadają dostępu do materiałów o polubienie facebooka szkolnego. Będę starała się na bieżąco umieszczać te osoby w odpowiedniej grupie.

Serdecznie pozdrawiam

Z wyrazami szacunku
Karolina Paczkowska


Drodzy uczniowie, czas brać się za nadrabianie lektur ;-)

Kto przeczytał może obejrzeć ekranizację. Pełen katalog na TVP VOD


https://buff.ly/2Q70sgD


Z myślą o wszystkich, którzy w najbliższych tygodniach będą realizować program nauczania poza szkołą. Pi-stacja zaplanowała ➡ darmowe webinary powtórkowe dla ósmoklasistów i maturzystów – poniżej szczegółowy harmonogram:

Ósmoklasiści:
Wszystkie spotkania zaczynamy o godz. 19.00

19 marca - https://youtu.be/e4JdOzkk7YI
potęgi, pierwiastki (w tym zadania na dowodzenie)

26 marca - https://youtu.be/OunQ6Zg1UWs
procenty, proporcja prosta, statystyka (w tym zadania na dowodzenie)

2 kwietnia - https://youtu.be/CyT4zfKupeE
algebra, równania i zadania tekstowe

7 kwietnia - https://youtu.be/bze0cM-FbRk
planimetria (w tym zadania na dowodzenie)

16 kwietnia - https://youtu.be/0Ace5wW4NBM
stereometria, układ współrzędnych

Dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2921056361270986/Aby wziąć udział w powtórce online ➡ nie trzeba się rejestrować, wystarczy punktualnie zjawić się na kanale YouTube.com/PistacjaMatematyka klikając na link wskazany przy wybranym terminie.

W trakcie godzinnych spotkań zespół Pi-stacji będzie na żywo rozwiązywać zadania egzaminacyjne sprawiające uczniom najwięcej trudności.

Jakie tematy pojawią się na powtórkach?

Ósmoklasiści będą mieli okazję powtórzyć procenty, pierwiastki, potęgi, zadania tekstowe, dowody czy geometrię przestrzenną. Już teraz więcej „pewniaków egzaminacyjnych” znajdziesz w artykule na stronie Pi-stacji ➡ http://bit.ly/38NBvO2

Szukasz materiałów do samodzielnej nauki matematyki, ale nie jesteś ósmoklasistą ani maturzystą? Na www.pistacja.tv czeka na Ciebie ponad 600 darmowych wideolekcji.

Interesujący Cię temat możesz wyszukać za pomocą lupki lub po wybraniu etapu edukacyjnego w zakładce „Podstawa programowa”.

Drodzy Państwo, drogie dzieci

Wszelkie informacje związane z bezpieczeństwem podczas epidemii wywołanej przez COVID - 19 znajdziecie w zakładce Informacje o szkole/Bezpieczeństwo w szkole

                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                            Anna Lewandowska

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie, Przyjaciele Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie zachęcamy do codziennego oddawania głosów na naszą świetlicę. Dzięki Waszym głosom możemy wygrać remont świetlicy, jej wyposażenie, a osoby, które w drodze głosowania zarejestrują najwięcej paragonów - dowodów zakupu w Empiku gier Hasbro mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody: 10 smartwatchów Garett Kids 2 oraz 50 opasek Niezgubek fluo. Poniżej znajduje się link do głosowania na naszą świetlicę.

ZAPRASZAMY

https://siegrasiema.com/swietlice/567


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku pt."Przerwany marsz"

https://www.facebook.com/szkola.galdowo/videos/489673795153512/?modal=admin_todo_tour