STOŁÓWKA SZKOLNA


Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Opłaty za dożywianie dzieci płatne są do 5-go każdego dnia miesiąca, czyli za wrzesień wpłacamy do 10-go września za dożywianie. Proszę nie zaokrąglać kwot należności za wyżywienie. WPŁACAMY zawsze taką kwotę jaka jest za dany miesiąc, odliczamy od kwoty za dany miesiąc nieobecności.
  1. Oplata dokonywana jest na konto szkoły (druk wpłaty poniżej) : Bank Spółdzielczy 0/Iława 27 8831 0002 2001 0100 0404 0001
  2. Osobą wpłacającą jest każdorazowo dziecko ( podajemy imię i nazwisko dziecka, miejscowość i nr domu)
  3. Jeśli dziecko jest nie obecne należy w miesiącu przyszłym opłacić mniejszą kwotę (wymnożyć np. dziecka nie było we wrześniu 4 dni; należy w październiku podczas wpłacania odjąć od kwoty za cały miesiąc 8,80 (4 * 1,20 zł (koszt jednego posiłku) = 8,80 zł). Wysokość wpłaty za październik 22,00 zł - 8,80 zł= 13,20 zł; tytuł operacji będzie brzmiał : Nieob. 4 dni = 13,20 zł. za październik dziecko wpłaca kwotę 13,20 zł.
  4. Każdorazowo należy oznaczyć w tytule operacji miesiąc oraz rok za jaki miesiąc dokonywana jest opłata np. wpłata za zupy 09/2017 oraz czy dziecko uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego (OP) czy do Szkoły Podstawowej (SP).
Jeśli treść lub kwota wpłat będzie odbiegała od ww. informacji wpłata nie będzie akceptowana, co wiążę się z brakiem wpłaty i brakiem umożliwienia dziecku korzystania z posiłku przez szkolę. PROSZĘ o przeczytanie dokładnie informacji , która jest podana powyżej a jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do treści lub kwoty przelewu prosimy o kontakt z sekretariatem osobiście, telefonicznie lub poprzez zapytanie kierowane do szkoły za pomocą fb.