WYSOKOŚĆ
opłaty za dożywianie w SP i OP w Gałdowie :za miesiąc wrzesień 2019  : 24,00 zł
za miesiąc październik 2019 : 26,40 zł

UWAGA! w miesiącu październik można odliczyć nieobecności dzieci z września należy pamiętać, że w tytule opisu trzeba napisać i le dni dziecko było nieobecne.
WPŁATY należy dokonać do dnia 5-10-2019 r.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WPŁATAMI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 za dożywianie


Szanowni Rodzice, Opiekunowie


Proszę o zapoznanie się z poniższych informacji w sprawie zasad płatności za dożywianie w SP w Gałdowie:

1. Należy odpowiednio wpisywać treść przelewu, zgodnie z poniższą treścią, jeśli dziecko uczęszczało cały miesiąc :

"Wpłata za wyżywienie (imię i nazwisko dziecka) za m-c...........  (SP/OP) Gałdowo"
PATRZ wzór przelewu

2. W przypadku nieobecności dziecka w szkole lub oddziale przedszkolnym koniecznie należy wpisać ilość dni tj. "nieobecność.... dni", ale dopiero w kolejnym miesiącu odliczyć te kwotę od kosztu całkowitego .
PRZYKŁAD:
we wrześniu wpłata za zupy wynosi = 24,00 zł
JAN KOWALSKI z OP nie było we wrześniu 2 dni
we wrześniu do 5-09-2019 wpłacamy 24,00 zł
w październiku wpłata za zupy wynosi = 27,60 zł
Jak odliczyć ile zapłaci uczeń OP, ponieważ nie było go we wrześniu 2 dni w szkole ?
2 dni * 1,20( koszt dzienny ) = 2,40
przypominam! we wrześniu do 5-09-2019 wpłacamy = 24,00 zł
ALE...
w październiku do 5-10-2019 wpłacamy 25,20 zł, Dlaczego?
27,60 - 2,40 (2 dni nieobecności we wrześniu) = 25,20 zł
Jaki ma być tytuł wpłaty, jeśli są dzieci nieobecne w miesiącu poprzednim?
"Wpłata za wyżywienie JAN KOWALSKI za m-c 10/2019 OP Gałdowo, nieobecność 2 dni "
Patrząc na powyższy opis przykładowego ucznia z OP :
tytuł wpłaty:
Wpłata za wyżywienie JAN KOWALSKI za m-c 10/2019 OP Gałdowo, nieobecność 2 dni
kwota wpłaty za wrzesień 2019 = 24,00 zł
kwota wpłaty za październik 2019 = 25,20 zł
TERMIN wpłat:
wrzesień 2019 do 5-09-2019
październik 2019 do 5-10-2019

PATRZ wzór przelewu

WAŻNE ! Jeśli treść lub kwota wpłat będzie odbiegała od ww. informacji wpłata nie będzie akceptowana, co wiążę się z brakiem wpłaty i brakiem umożliwienia dziecku korzystania z posiłku przez szkolę. PROSZĘ o przeczytanie dokładnie informacji , która jest podana powyżej a jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do treści lub kwoty przelewu prosimy o kontakt z sekretariatem osobiście, telefonicznie lub poprzez zapytanie kierowane do szkoły za pomocą fb.

3. Wpłat należy dokonywać do 5-go każdego miesiąca za bieżący miesiąc - obowiązkowo.

4. Proszę nie zaokrąglać kwot należności za wyżywienie. WPŁACAMY zawsze taką kwotę jaka jest za dany miesiąc, odliczamy od kwoty za dany miesiąc nieobecności.


Jeśli chcecie Państwo znać informacje szczegółowe dotyczące płatności prosimy o kontakt z szkołą, służymy pomocą !
Szanowni Rodzice, Opiekunowie !

Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. majora H. Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie płatności za dożywianie od dnia 04 września 2017 roku wszyscy dokonują za pośrednictwem wpłaty na konto szkoły. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.


Dorota Bilicka

referent SP GAŁDOWO

Ważne informacje:

  1. Opłaty za dożywianie dzieci płatne są do 10-go każdego dnia miesiąca, czyli za wrzesień wpłacamy do 10-go września za dożywianie.
  2. Oplata dokonywana jest na konto szkoły (druk wpłaty poniżej) : Bank Spółdzielczy 0/Iława 27 8831 0002 2001 0100 0404 0001
  3. Osobą wpłacającą jest każdorazowo dziecko ( podajemy imię i nazwisko dziecka, miejscowość i nr domu)
  4. Jeśli dziecko jest nie obecne należy w miesiącu przyszłym opłacić mniejszą kwotę ( wymnożyć np. dziecka nie było we wrześniu 4 dni; należy w październiku podczas wpłacania odjąć od kwoty za cały miesiąc 8,80 (4 * 1,20 zł ( koszt jednego posiłku) = 8,80 zł). Wysokość wpłaty za październik 22,00 zł - 8,80 zł= 13,20 zł; tytuł operacji będzie brzmiał : Nieob. 4 dni = 13,20 zł. za październik dziecko wpłaca kwotę 13,20 zł.
  5. Każdorazowo należy oznaczyć w tytule operacji miesiąc oraz rok za jaki miesiąc dokonywana jest opłata np. wpłata za zupy 09/2017  oraz czy dziecko uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego (OP) czy do Szkoły Podstawowej (SP).

jakpoliczywpatykiedyuczejestnieobecny_1.pdf
wpataobecnyucze.pdf
wpatanieobecnyucze.pdf
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.